Profidea dla kobiet

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamarą Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujeździe, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:6771162212, REGON:120853416 (dalej: „Administrator” lub/oraz „PROFIDEA DLA KOBIET, za pośrednictwem serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl, a także poczty elektronicznej: ormena@gmail.com.

§ 1 Definicje

Następujące definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. PROFIDEA DLA KOBIET – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamarą Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujeździe, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:6771162212, REGON:120853416, właścicielem serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl.
 2. Prawo telekomunikacyjne– ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Serwis internetowy – serwis PROFIDEA DLA KOBIET dostępny pod adresem www.profideadlakobiet.pl.
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. System teleinformatyczny – jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 7. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 8. Usługa lub usługi – usługa lub/i usługi świadczone przez PROFIDEA DLA KOBIET, określone w § 2 niniejszego regulaminu.
 9. Środki komunikacji elektronicznej– są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.
 10. Usługobiorca, zwany w dalszej części użytkownikiem – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług PROFIDEA DLA KOBIET za pośrednictwem ww. serwisu internetowego. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w czasie korzystania z usług świadczonych przez PROFIDEA DLA KOBIET za pośrednictwem serwisu www.profideadlakobiet.pl.
 11. Konto internetowe – część serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl, za pośrednictwem którego użytkownik podaje swoje dane osobowe w celu możliwości kontaktu, w celu rejestracji swojego zgłoszenia na treningi, uzyskania informacji na temat spotkań rowerowych i warsztatów, oraz konferencji, zakupu biletów na ww. wydarzenia za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl, możliwości otrzymywania informacji handlowych, a także modyfikacji danych osobowych zarejestrowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na ww. stronie www.

§ 2
Przedmiot, zakres i termin umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez PROFIDEA DLA KOBIET z użytkownikiem w momencie wpisania przez niego w przeglądarce internetowej adresu URL: www.profideadlakobiet.pl zawierającego treści udostępnione w ramach usług lub korzystania z niego z przekierowaniem do stron ww. serwisu.
 2. Skorzystanie z którejkolwiek z usług świadczonych elektronicznie przez PROFIDEA DLA KOBIET na rzecz użytkownika jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 3. PROFIDEA DLA KOBIET za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących bezpłatnych usług:
 • przeglądania informacji umieszczonych w serwisie internetowym www.profideadlakobiet.pl wysyłania wiadomości przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wskazanych w serwisie adresów kontaktowych m.in. ormena@gmail.com zamieszczonych ww. serwisie w celu uzyskania informacji oraz informacji handlowej i społecznej w zakresie prowadzonej działalności przez PROFIDEA DLA KOBIET, w tym informacji o charakterze marketingowym,
 • usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowych informacjach lub nowych usługach zamieszczanych za pośrednictwem serwisu www.profideadlakobiet.pl, lub/i za pomocą ww. poczty elektronicznej ormena@gmail.com. Usługa dostępna jest bezpłatnie i dobrowolnie dla wszystkich użytkowników sieci,
 • usługi polegającej na rejestracji swoich danych osobowych za pośrednictwem e-mail ormena@gmail.com w celu możliwości zgłoszenia swojego udziału w organizowanych przez PROFIDEA DLA KOBIET treningach, spotkaniach rowerowych, warsztatach rowerowych i konferencjach, czy też zakupu biletu na organizowane przez ww. Administratora ww. akcje za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl, możliwości otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, a także modyfikacji danych osobowych zarejestrowanych za pośrednictwem formularza zamieszczonego na ww. stronie www.
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu wiadomości za pośrednictwem serwisu www.profideadlakobiet.pl przez użytkownika do PROFIDEA DLA KOBIET przy pomocy formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby PROFIDEA DLA KOBIET oświadczenia o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w przesłanym formularzu kontaktowym lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w serwisie www.profideadlakobiet.pl zawierana jest pomiędzy PROFIDEA DLA KOBIET a użytkownikiem na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl.
 3. W razie uruchomienia przez PROFIDEA DLA KOBIET usługi przesyłania Newslettera będzie ona dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu, za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego umożliwiającego złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, udostępnionego przez PROFIDEA DLA KOBIET w serwisie www.profideadlakobiet.pl.

PROFIDEA DLA KOBIET informuje, iż osoby poniżej 16 roku życia (16 lat – obywatel Polski, lub 13 lat obywatel innego kraju wchodzącego w skład EOG, gdy prawo wewnętrzne danego Państwa o ochronie danych osobowych, wyraźnie wskazuje inny wiek małoletniego), na złożone przez siebie zamówienie w zakresie otrzymywania tzw. „Newslettera” muszą uzyskać zgodę opiekunów prawnych i przesłać ją na adres poczty elektronicznej: ormena@gmail.com. Użytkownik w razie uruchomienia ww. usługi posiada prawo do rezygnacji ze świadczenia na jego rzecz ww. usługi poprzez kliknięcie hiperłącza „wypisz się”, który umieszczony jest każdorazowo w przesyłanych w ramach ww. usługi e-mailach. Użytkownik w ramach niniejszej usługi wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych. Zgoda ta jest dobrowolna, zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej i EOG, i wyrażona zostaje przez użytkownika w procesie zamówienia ww. usługi.

 1. W razie uruchomienia możliwości, umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na rejestracji i logowaniu do konta internetowego użytkownika w serwisie www.profideadlakobiet.pl zawierana będzie pomiędzy PROFIDEA DLA KOBIET, a użytkownikiem na czas nieoznaczony i ulegać będzie rozwiązaniu z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik będzie mógł dokonać cofnięcia zgody poprzez kliknięcie w buton „usuń konto” lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ormena@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby PROFIDEA DLA KOBIET oświadczenie o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w ramach konta internetowego użytkownika funkcjonującego w ramach serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz norm prawnych, a także każdorazowo do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 3. Użytkownik jest zobligowany do poszanowania prawa, w tym nierozsyłania lub/i umieszczania w ramach ww. serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, szczególnie naruszające normy moralne, etyczne, społeczne, lub godzące w dobre obyczaje. PROFIDEA DLA KOBIET nie akceptuje przekazywania treści obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl lub poczty elektronicznej ormena@gmail.com.
 5. Użytkownik zobowiązuje się również do niepodejmowana żadnych czynności powodujących naruszenie pracy systemów teleinformatycznych, albo też ich przeciążania PROFIDEA DLA KOBIET lub innych podmiotów, które wykonują na rzecz i w imieniu PROFIDEA DLA KOBIET czynności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. PROFIDEA DLA KOBIET ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli użytkownik narusza niniejszy regulamin lub przepisy prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać przesłane użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 7. PROFIDEA DLA KOBIET zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który pozwala użytkownikowi na nieodpłatne zakończenie w każdej chwili korzystania z usług dostarczonych za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ormena@gmail.com.
 8. PROFIDEA DLA KOBIET informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, które zostało opisane w § 6 niniejszego regulaminu.
 9. Informacje w zakresie plików Cookies, które są niezbędne w celu świadczenia usług w ramach serwisu www.profideadlakobiet.pl zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na ww. serwisie.
 10. Użytkownik ma prawo uzyskać od PROFIDEA DLA KOBIET informację o funkcjach i celach oraz danych oprogramowania za pośrednictwem, za pośrednictwem którego PROFIDEA DLA KOBIET umożliwia użytkownikowi korzystanie z serwisu www.profideadlakobiet.pl.
 11. W celu skorzystania ze świadczonych usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl oraz poczty elektronicznej ormena@gmail.com użytkownik musi spełnić odpowiednie warunki, które pozwolą mu na korzystanie z usług:
 • posiadać dostęp do sieci internetowej (o minimalnym przesyle 128 kbps dla użytkownika),
 • posiadać dostęp do odpowiedniej przeglądarki internetowej: Opera w wersji 7.x i wyższej, Google Chrome w wersji 5.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej, Firefox w wersji 1.x lub wyższej, które akceptują pliki Cookies,
 • posiadać konto e-mail, tj. adres poczty elektronicznej.
 1. W razie sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub stabilności systemu teleinformatycznemu za które ponosi odpowiedzialność PROFIDEA DLA KOBIET, a także na żądanie uprawnionego podmiotu prawnego, PROFIDEA DLA KOBIET ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług lub ich ograniczenia, w tym również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w zakresie świadczonych przez siebie usług drogą elektroniczną objętych niniejszym regulaminem, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 3
Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Przetwarzanie danych osobowych przez PROFIDEA DLA KOBIET w ramach usług określonych niniejszym regulaminem odbywa się w zgodzie zapisami Polityki Prywatności zamieszczonej na serwisie www.profideadlakobiet.pl oraz przepisami prawa określającymi podstawy ochronnych danych osobowych.

2. Użytkownik powinien zapoznać się z zamieszczoną Polityką Prywatności na serwisie www.profideadlakobiet.pl.

3. PROFIDEA DLA KOBIET oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne w ramach posiadanych przez siebie możliwości prawnych i finansowych w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.profideadlakobiet.pl.

§ 4
Prawo własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Wszystkie treści zamieszczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.profideadlakobiet.pl korzystają z ochrony praw autorskich i są własnościąPROFIDEADLA KOBIET.
 2. Wykorzystywanie jakiekolwiek treści zamieszczonej na serwisie www.profideadlakobiet.pl bez wyraźnej pisemnej zgody PROFIDEA DLA KOBIET, stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz własności intelektualnej przysługującego PROFIDEA DLA KOBIET i skutkuje odpowiedzialnością cywilno-prawną oraz karną.
 3. Użytkownik posiada prawo do korzystania z treści zawartych na serwisie www.profideadlakobiet.pl stanowiących jednocześnie usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, wyłącznie na podstawie ww. regulaminu i tylko w zakresie użytku osobistego.

§ 5
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych realizowanych przez PROFIDEA DLA KOBIET.
 2. Użytkownik może składać reklamację pisemnie na adres poczty elektronicznej: ormena@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby PROFIDEA DLA KOBIET, tj. Tamarą Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujeździe, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów.
 3. W reklamacji należy podać dane osobowe użytkownika pozwalające na jego prawidłową identyfikację oraz jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości reklamowanej usługi elektronicznej.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do użytkownika na podany adres poczty elektronicznej przez użytkownika lub wskazany przez niego inny adres korespondencyjny.

§ 6
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. PROFIDEA DLA KOBIET, wypełniając obowiązek prawnie na nim ciążący, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje użytkowników usług świadczonych na podstawie ww. regulaminu, o zagrożeniach, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. PROFIDEA DLA KOBIET podejmuje wszelkie czynności prawne i finansowe, w ramach jej możliwości, w celu zapewnienia ochrony użytkownika serwisu www.profideadlakobiet.pl jednakże użytkownik może być potencjalnie narażony na zagrożenia, którym nie był w stanie zapobiec oraz zaradzić i są one niezależne i niezawinione przez PROFIDEA DLA KOBIET.
 3. Użytkownik, w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci internetowej jest narażony na różnego rodzaju zjawiska, m.in. złośliwe oprogramowania, rożnego rodzaju aplikacje oraz skrypty niosące za sobą szkodliwe, zabronione prawem, złośliwe czynności oraz działania, mające na celu zaatakowanie systemu teleinformatycznego użytkownika, z którego mogą być wykradane jego dane, w tym dane osobowe użytkownika. Do takich oprogramowań mogą należeć programy śledzące tzw. speware, programy typu trojan, spamy rozsyłające bez zgody użytkownika niezamówioną i niechcianą informację handlową, czy też wyłudzające cenne informacje dla użytkownika np. tożsamość wirtualną, pin do kont bankowych itp.
 4. Warto, aby użytkownik posiadał na swoim urządzeniu elektronicznym, za którego pośrednictwem łączy się z siecią internetową, programy antywirusowe służące do zapewnienia ochrony przed ww. złośliwym oprogramowaniem. Użytkownik powinien regularnie dokonywać za ich pośrednictwem skanowania swojego urządzenia np. komputera czy komórki. Programy te powinny być przez użytkownika stale aktualizowane. Warto również, aby użytkownik nie otwierał poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia. Ochronę przed zagrożeniami może również stanowić włączenie tzw. zapory sieciowej – tzw. Firewall, czy też stosowanie szyfrowania transmisji danych za pośrednictwem programów prewencyjnych. Ważną dla użytkownika wskazówką jest również używanie zawsze oryginalnego oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł, w celu zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom niosącym ww. ryzyko.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r i jest stale uaktualniany w serwisie www.profideadlakobiet.pl, uwzględniając stosowne zmiany przepisów prawnych obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Użytkownik ma prawo utrwalić niniejszy regulamin w dostępny dla niego sposób np. poprzez wydruk.