Profidea dla kobiet

Treningi

Dziewczyny, jeżeli macie ochotę na fantastyczną przygodę rowerową, pragniecie poczuć siłę i radość z przebywania z innymi Kobietami, które tak jak Wy kochają jazdę na rowerze, to skorzystajcie z poniższego formularza i zapiszcie się już dzisiaj na nasze treningi i spotkania rowerowe. ZAPISY SĄ OBOWIĄZKOWE. – ROBISZ TO TYLKO RAZ W ROKU.

Od kwietnia do końca października jeździmy regularnie w zorganizowanych grupach.

Terminy:

ŚRODA – grupa zaawansowana – spotykamy się o 17.00 – 20.30 Krakowskie Błonia – róg ulicy Focha i Alei 3 Maja,
CZWARTEK – grupa początkująca I średniozaawansowana – start godzina 17:00 – 20:00 Krakowskie Błonia – róg ulicy Focha i Alei 3 Maja.

SOBOTA lub NIEDZIELA – jeździmy nieregularnie. Sprawdzaj wydarzenia na facebooku Profidea dla Kobiet.


  KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE PRZEZ TAMARĘ GÓRECKĄ - WEROŃSKĄ DANYCH OSOBOWYCH

  • wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, e-mail w związku z moim udziałem w spotkaniach rowerowych z Tamarą Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujazdowie, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:6771162212, REGON:120853416 (dalej: „Administrator” lub/oraz „PROFIDEA DLA KOBIET”.

  • jednocześnie oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za moje zachowanie i bezpieczeństwo w ramach ww. spotkań, w tym w szczególności zobowiązuję się do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania podczas spotkania z kasku ochronnego na głowę, jazdy na sprawnym sprzęcie rowerowym , oraz przestrzegania innych przepisów prawa. W razie wyrządzenia moim zachowaniem innej osobie szkody, oświadczam, iż ponoszę za ww. czyny pełną odpowiedzialność, w tym również zobowiązuję się do pokrycia wszelkich strat finansowych z tego wynikających,

  • wyrażam dobrowolną zgodę na: nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie, publikowanie, zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek (w ramach udzielonej zgody, mój wizerunek może zostać użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji, bez obowiązku akceptacji końcowego produktu, lecz nie w formach ogólnie uznanych za obraźliwe lub ogólnie uznanych za nieetyczne) przez Tamarę Górecką-Werońską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujazdowie, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:6771162212, REGON:120853416 (dalej: „Administrator” lub/oraz „PROFIDEA DLA KOBIET”) na wszystkich polach eksploatacji (m.in. kanałów Social Media w tym Facebook, Instagram) w zakresie i w celach realizacji działań marketingowych PROFIDEA DLA KOBIET we własnych publikacjach offline/online ww. firmy, a także za pośrednictwem zewnętrznych mediów/kanałów dystrybucji informacji w zakresie przedsięwzięć, w których PROFIDEA DLA KOBIET bierze udział, m. in. w postaci relacji własnych konferencji, warsztatów, imprez o charakterze sportowym, naukowym, marketingowym.

  Oświadczam, że powyższe zgody nie są ograniczone czasowo i terytorialnie

  Wyrażam zgodę na przeniesienie przez PROFIDEA DLA KOBIET praw wynikających z powyżej udzielonych zgód na inne podmioty zależne od lub/i współpracujące z PROFIDEA DLA KOBIET.

  Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

  PROFIDEA DLA KOBIET na podstawie obowiązujących w chwili wyrażenia zgody przepisów:

  art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000),

  art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1),

  art. 81 ust 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., nr. 60, poz. 631 z późń. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została udzielona przeze mnie niniejsza zgoda, lub/oraz czas niezbędny do wykonania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa, realizacji obowiązku archiwizacyjnego przez Administratora, który wynika z przepisów prawa. Rozumiem, że w przypadku roszczeń, moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie. Rozumiem, że po upływie ww. terminów moje dane osobowe będą niezwłocznie usuwane lub poddawane anonimizacji.

  Zostałem/am poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę zwrócić się: uzyskanie wglądu do moich danych osobowych, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu chcę przesłać moje dane osobowe.

  Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o moim prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Rozumiem, że mogę to uczynić na adres poczty elektronicznej: ormena@gmail.com lub na adres siedziby Tamara Górecka- Werońska ORMENA z siedzibą w Ujazdowie, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów. Organem nadzorującym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).